มทร.ศรีวิชัย

You are here

Home

หลักสูตร

 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
    ชื่อภาษาไทย หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
    ชื่อภาษาอังกฤษ Bachelor of Business AdministrationProgram in Marketing

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
    ชื่อเต็มภาษาไทย บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
    ชื่อย่อภาษาไทย บธ.บ. (การตลาด)
    ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Business Administration (Marketing)
    ชื่อย่อภาษาอังกฤษ B.B.A. (Marketing)

 

3. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 134 หน่วยกิต
 

4. รูปแบบของหลักสูตร
    4.1 รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี และ 4 ปี(เทียบโอนรายวิชา)
    4.2 ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย
    4.3 การรับนักศึกษา รับนักศึกษาไทย และ/หรือนักศึกษาต่างประเทศ
    4.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัย
    4.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

ดาวน์โหลดหลักสูตร