มทร.ศรีวิชัย

You are here

Home » เกียวกับสาขา

ข้อมูลอาจารย์-บุคลากร

ชื่อ - สกุล
อาจารย์บุสรินทร์ คูนิอาจ 
ตำแหน่ง
อาจารย์
การศึกษา
บธ.ม. มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อีเมล
-

 

ชื่อ - สกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.พิเชษฐ์ พรหมใหม่
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยคณบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การศึกษา
ปร.ด. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บธ.บ. (การตลาด) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อีเมล์

Prommai.p@hotmail.com

         
   

ชื่อ - สกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ธันยาภรณ์ ดำจุติ
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การศึกษา
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บธ.บ. (การตลาด) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
อีเมล
-

   

ชื่อ - สกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ปรีชญา ชุมศรี 
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การศึกษา
ปร.ด. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กศ.บ. (ธุรกิจศึกษา-การตลาด) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ-ภาคใต้
อีเมล

chayamook@hotmail.com

         

ชื่อ - สกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ยุพาภรณ์ อุไรรัตน์
ตำแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การศึกษา
ปร.ด. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บธ.บ. (การตลาด ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อีเมล
ajmaam@hotmail.com

   

ชื่อ - สกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สุริยา นิตย์มี
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การศึกษา
บธ.ม. (การตลาด) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บธ.บ. (การตลาด) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อีเมล์
-

         

ชื่อ - สกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สุวภัทร อำพันสุขโข

ตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
การศึกษา
บธ.ม. มหาวิทยาลัยโยนก
บธ.บ. (การตลาด) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อีเมล

suwapas2560@hotmail.com

 

ชื่อ - สกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สุทธยา สมสุข 
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
การศึกษา
บธ.ม. (การตลาด) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บธ.บ. (การตลาด) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
อีเมล
-

         

ชื่อ - สกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วัลลภา พัฒนา 
ตำแหน่ง

หัวหน้าสาขา
ผู้ช่วยคณบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
 (พนักงานมหาวิทยาลัย) 
การศึกษา
Ph.D (Marketing) University Utara Malaysia, Malaysia
MBA (International Business) Johnson Wales University, USA
บธ.บ. (การตลาด) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อีเมล

walapa@hotmail.com

  ชื่อ - สกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อันธิกา ทิพย์จำนงค์ 
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
การศึกษา
บธ.ม. (การตลาด) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บธ.บ. (การตลาด) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
อีเมล

tika1214@gmail.com
         
 

ชื่อ - สกุล
นางสาวรัตดาวรรณ เเก้วสวัสดิ์
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
การศึกษา
- ศศ.บ.(การจัดการทรัพยากรมนุษย์)  มหาวิทยาลัยทักษิณ
- ปวส.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) โรงเรียนหาดใหญ่อำนวยวิทย์
ปฏิบัติหน้าที่
เจ้าหน้าที่สาขาวิชาการตลาด
อีเมล

joy-1222@hotmail.com