MainMenu

You are here

Home » Feed aggregator » Sources

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่องแนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากร นักศึกษาบุคคลภายนอกและการจัดการเรียนการสอนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ฉบับที่ 1-2

Mon, 23/03/2020 - 12:33
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่องแนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากร นักศึกษาบุคคลภายนอกและการจัดการเรียนการสอนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ฉบับที่ 1-2 รายละเอียดตามเอกสารแนบแนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize เอกสารแนบ788.18 KB Date: Monday, 23 March, 2020 - 12:30ข่าวประชาสัมพันธ์สาขาการจักการสาขาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสาขาการตลาดสาขาการบัญชีสาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจนักศึกษาบุคลากร

บริษัทอินสไปเรชั่น คิท จำกัด ส่งหนังสือประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่อาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

Wed, 11/03/2020 - 09:07

บริษัทอินสไปเรชั่น คิท จำกัด ส่งหนังสือประชาสัมพันธ์ เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่อาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

รายละเอียด เอกสารแนบ

Date: Wednesday, 11 March, 2020 - 09:00ข่าวประชาสัมพันธ์สาขาการจักการสาขาการตลาดสาขาการบัญชีสาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจนักศึกษา

อว 0645/549 ลว23/1/63 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการบริกสรวิชาการฝึกอบรมตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หลักสูตร "วิธีการตรวจเอกสารและพิจารณาคุณสมบัติและข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้าง" รุ่นที่ 2

Wed, 19/02/2020 - 11:20

อว 0645/549 ลว23/1/63 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการบริกสรวิชาการฝึกอบรมตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หลักสูตร "วิธีการตรวจเอกสารและพิจารณาคุณสมบัติและข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้าง" รุ่นที่ 2

รายละเอียด เอกสารแนบ

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize อว-0655-549.pdf1.24 MB Date: Wednesday, 19 February, 2020 - 11:15ข่าวประชาสัมพันธ์สาขาการจักการสาขาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสาขาการตลาดสาขาการบัญชีสาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจบุคลากร

อว 8128/ว1170 ลว10/10/62 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัด

Wed, 19/02/2020 - 11:15

อว 8128/ว1170 ลว10/10/62 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัด

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize อว-8128-ว1170.pdf1.56 MB Date: Wednesday, 19 February, 2020 - 11:15ข่าวประชาสัมพันธ์สาขาการจักการสาขาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสาขาการตลาดสาขาการบัญชีสาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจบุคลากร

Pages