มทร.ศรีวิชัย

You are here

Home » Feed aggregator » Sources

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

Wed, 06/11/2019 - 15:20

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จะดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ.2562 และคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง ได้ออกประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการเรียบร้อยแล้ว โดยมีกำหนดการในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

วันที่ 6 - 11 พ.ย. 62 รับในสมัครและสมัคร ณ เขตเลือกตั้งที่ตนสังกัดอยู่ วันที่ 12 พ.ย. 62 ประกาศหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งและบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง ณ เขตเลือกตั้งในแต่ละเลือกตั้งที่ตนสังกัดอยู่ วันที่ 19 พ.ย. 62 ลงคะแนนเลือกตั้ง ณ เขตเลือกตั้งในแต่ละเขตเลือกตั้งที่ตนสังกัดอยู่ วันที่ 20 พ.ย. 62 มหาวิทยาลัยประกาศผลการเลือกตั้ง

 

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!

Date: Wednesday, 6 November, 2019 - 15:00ข่าวประชาสัมพันธ์สาขาการจักการสาขาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสาขาการตลาดสาขาการบัญชีสาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจบุคลากร

คู่มือการใช้งาน EBSCO eBooks และ EDS Single Search

Tue, 05/11/2019 - 09:51

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งคู่มือการใช้งาน EBSCO eBooks และ EDS Single Search มาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจเพิ่มเติม

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!!

Date: Tuesday, 5 November, 2019 - 09:45ข่าวประชาสัมพันธ์สาขาการจักการสาขาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสาขาการตลาดสาขาการบัญชีสาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจบุคลากร

สำเนาคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 6 ฉบับ

Mon, 04/11/2019 - 15:55

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอส่งสำเนาคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 6 ฉบับ  (อว. 0655/869)

1. คำสั่ง 1341/2562 เรื่อง ยกเลิกคำสั่ง ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2562

2. คำสั่ง 1342/2562 เรื่อง มอบอำนาจให้ปฎิบัติราชการแทนอธิการบดี ในการปฎิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยเบิกจ่ายงบประมาณ

3. คำสั่ง 1343/2562 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดี ปฎิบัติราชการแทนอธิการบดี 

4. คำสั่ง 1345/2562 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ปฎิบัติราชการแทนอธิการบดี 

5. คำสั่ง 1346/2562 เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง ปฎิบัติราชการแทนอธิการบดี 

6. คำสั่ง 1347/2562 เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ ปฎิบัติราชการแทนอธิการบดี 

 

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!!

Date: Monday, 4 November, 2019 - 14:45ข่าวประชาสัมพันธ์สาขาการจักการสาขาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสาขาการตลาดสาขาการบัญชีสาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจบุคลากร

กิจกรรมการประกวดนางนพมาศ ประจำปี 2562

Mon, 28/10/2019 - 14:11

กองประชาสัมพันธ์ ส่งสำเนาหนังสือจากสำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดนางนพมาศ ประจำปี 2562 

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!!!

Date: Monday, 28 October, 2019 - 14:15ข่าวประชาสัมพันธ์สาขาการจักการสาขาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสาขาการตลาดสาขาการบัญชีสาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจข่าวกิจกรรมนักศึกษา

ขอความร่วมมือส่งบุคลากรเข้าอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม ประจำปี 2562

Mon, 28/10/2019 - 13:53

สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการฝึกอบรม ในหลักสูตรต่างๆ ประจำปี 2562 

รายละเอียดเพิ่มเติม >>>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!!

Date: Monday, 28 October, 2019 - 13:45ข่าวประชาสัมพันธ์สาขาการจักการสาขาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสาขาการตลาดสาขาการบัญชีสาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจบุคลากร

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานและร่วมงาน

Mon, 28/10/2019 - 13:42

บริษัท ก.ชัยแสง เทรดดิ้ง  เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานและร่วมงานในหลายตำแหน่ง สนใจรายละเอียด ติดต่อ คุณณัฐวุฒิ อนงค์ทอง โทรศัพท์ 074-414414 ต่อ 109-110หรือ 089-9798013

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!!!!

Date: Monday, 28 October, 2019 - 13:45ข่าวประชาสัมพันธ์สาขาการจักการสาขาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสาขาการตลาดสาขาการบัญชีสาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจนักศึกษาบุคลากร

เอกสารประกาศรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2563

Mon, 28/10/2019 - 13:35

สำนังส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีความประสงค์ของส่งเอกสารประกาศรับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 2 ฉบับ

1.การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา(TCAS) ประจำปีการศึกษา 2563

2.การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

 

 

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!!

Date: Monday, 28 October, 2019 - 13:30ข่าวประชาสัมพันธ์สาขาการจักการสาขาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสาขาการตลาดสาขาการบัญชีสาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจนักศึกษา

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากกองบริหารงานบุคคล จำนวน 2 ฉบับ (อว 0655/821)

Mon, 28/10/2019 - 13:27

กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ส่งสำเนาหนังสือมาเพื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้

1.หนังสือศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคม เรื่อง เชิญเข้าอบรมสัมมนา จำนวน 1 ฉบับ

2.หนังสือวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม" รุ่นที่ 1 จำนวน 1 ฉบับ

 

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!!! 

Date: Monday, 28 October, 2019 - 13:15ข่าวประชาสัมพันธ์สาขาการจักการสาขาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสาขาการตลาดสาขาการบัญชีสาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจบุคลากร

หนังสือประชาสัมพันธ์ จากกองบริหารงานบุคคล จำนวน 2 ฉบับ (อว 0655/805)

Fri, 18/10/2019 - 09:34

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ส่งสำเนาหนังสือ จำนวน 2 ฉบับ มาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบ ดังนี้

1. หนังสือสถาบันพัฒนาศักยภาพผู้นำ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรศิลปะการพูดในที่ประชุม รุ่นที่ 188 จำนวน 1 ฉบับ

2. หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ เรื่อง ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร "การเขียนความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในการประเมินให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 1 ฉบับ

 

 

 

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!!!

Date: Friday, 18 October, 2019 - 09:30ข่าวประชาสัมพันธ์สาขาการจักการสาขาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสาขาการตลาดสาขาการบัญชีสาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจบุคลากร

ให้พ้นจากตำแหน่งรองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ

Fri, 18/10/2019 - 09:26

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ส่งสำเนาคำสั่ง เรื่อง ให้พ้นจากตำแหน่งรองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ จำนวน 1 ฉบับ

 

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!!!

Date: Friday, 18 October, 2019 - 09:15ข่าวประชาสัมพันธ์สาขาการจักการสาขาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสาขาการตลาดสาขาการบัญชีสาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจบุคลากร

ขอเรียนเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการ

Fri, 18/10/2019 - 09:21

ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ ขอเรียนเชิญผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "แลโลกเปลี่ยน ปักต์ใต้ปรับ ก้าวทันรับความสำเร็จ" ในวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.15 - 16.30 น. ณ ห้องแกรนด์ คอนเวนชั่น ฮอลล์ ชั้น 8 โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!

Date: Friday, 18 October, 2019 - 09:15ข่าวประชาสัมพันธ์สาขาการจักการสาขาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสาขาการตลาดสาขาการบัญชีสาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจบุคลากร

ขอความอนุเคราะห์บริจาคโลหิต

Tue, 15/10/2019 - 11:46

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอเชิญชวนผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ "บริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม" ในวันพุธที่ 16 และวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. - 15.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา

 

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!!!

Date: Tuesday, 15 October, 2019 - 11:45ข่าวประชาสัมพันธ์สาขาการจักการสาขาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสาขาการตลาดสาขาการบัญชีสาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจนักศึกษาบุคลากร

ขอประชาสัมพันธ์อบรมการใช้งาน EBSCO eBooks

Tue, 15/10/2019 - 10:54

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าอบรมการใช้งาน EBSCO eBooks ในวันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคาร 38 (หอสมุด) ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สามารถลงทะเบียนผ่านทาง http://bit.ly/2LYeCPQ

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!!

Date: Tuesday, 15 October, 2019 - 10:15ข่าวประชาสัมพันธ์สาขาการจักการสาขาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสาขาการตลาดสาขาการบัญชีสาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจบุคลากร

ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาพ้นจากตำแหน่งและแต่งตั้งรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

Thu, 10/10/2019 - 11:47

กองบริหารงานบุคคล ขอส่งสำเนาคำสั่ง เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาพ้นจากตำแหน่งและแต่งตั้งรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 ฉบับ มาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!!!

Date: Thursday, 10 October, 2019 - 11:45ข่าวประชาสัมพันธ์สาขาการจักการสาขาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสาขาการตลาดสาขาการบัญชีสาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจบุคลากร

การมอบสิทธิ์การเข้าใช้งานฐานข้อมูลวารสารวิชาการตามสาขาวิชาต่างๆ จำนวน 8 ฐาน

Thu, 10/10/2019 - 11:40

สำนักพิมพ์ Gale ได้มอบสิทธิ์การใช้งานฐานข้อมูลวารสารวิชาการ จำนวน 8 ฐาน เป็นระยะเวลา 1 ปี (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563) 

ฐานข้อมูล คณะบริหารธุรกิจ : http://infotrac.gale.com/itweb/thrmutsv?db=ITBC

 

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!!

Date: Thursday, 10 October, 2019 - 11:30ข่าวประชาสัมพันธ์สาขาการจักการสาขาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสาขาการตลาดสาขาการบัญชีสาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจบุคลากร

การจัดอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Thu, 10/10/2019 - 11:21

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอเชิญเข้าอบรม "การใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย" ในวันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 รอบที่ 2 เวลา 14.00 - 15.30 น. ณ ห้องประชุม 63205 อาคาร 63 คณะบริหารธุรกิจ สอบถามเพิ่มเติม นางสุจารี นพรัตน์ 08 4198 2323

 

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!!!

Date: Thursday, 10 October, 2019 - 11:15ข่าวประชาสัมพันธ์สาขาการจักการสาขาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสาขาการตลาดสาขาการบัญชีสาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจบุคลากร

ขอความอนุเคราะห์ขอรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน

Mon, 07/10/2019 - 10:27

บริษัท แอ็คเค้าน์ แชนแนล จำกัด(มหาชน) รับสมัครนักศึกษาฝึกงานในหลักสูตร บัญชีและการจัดการ

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!!

Date: Monday, 7 October, 2019 - 10:15ข่าวประชาสัมพันธ์สาขาการจักการสาขาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสาขาการตลาดสาขาการบัญชีสาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจนักศึกษา

มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าอบรม 4 โครงการ

Fri, 04/10/2019 - 11:13

สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญเข้าอบรม 4 โครงการ ดังนี้

1.หลักสูตร "เทคนิคกระบวนการปฎิบัติงานการเบิกจ่ายเงินจากคลังสำหรับบุคลากรภาครัฐ" รุ่นที่ 1 - 4

2.หลักสูตร "เสริมสร้างความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินคดีเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งขึ้นอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ท. และความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ด้านพัสดุการเงินการคลัง ผู้บริหารและที่เกี่ยวข้องพร้อมกรณีศึกษา" รุ่นที่ 1 - 4

3.หลักสูตร "การปฎิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่หน่วยงานภาครัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังฯ 2560 และศึกษาประเด็นปัญหาในการปฎิบัติงานสำหรับระบบ e-GP" รุ่นที่ 1 - 3

4.หลักสูตร "เทคนิคการปฎิบัติงานด้านกฎหมายการเงินการคลังภาครัฐและกรณีศึกษาพร้อมข้อควรระวัง" รุ่นที่ 1 - 6

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คุณแอน โทรศัพท์/IDLine : 0908867372 E-mail : training.su2016@gmail.com

 

 

 

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!

Date: Friday, 4 October, 2019 - 11:00ข่าวประชาสัมพันธ์สาขาการจักการสาขาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสาขาการตลาดสาขาการบัญชีสาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจบุคลากร

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม

Fri, 04/10/2019 - 10:36

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญเข้าฝึกอบรม ณ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา อาคารซีโนบริต ชั้น 3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามแสนใน เขตพญาไทย กรุงเทพฯ โดยมีกำหนดจัดโครงการดังนี้

1.โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการเขียนคู่มือการปฎิบัติงาน รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 20 - 21 พฤศจิกายน 2562

2.โครงการฝึกอบรมเรื่อง การทำงานเชิงวิเคราะห์และเชิงสังเคราะห์จากงานประจำของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สาขสนับสนุน สังกัดสถาบันอุดมศึกษา รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 28 -29 พฤศจิกายน 2562

3.โครงการอบรมเชิงอบรมปฎิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียนประเมินค่างาน ระหว่างวันที่ 4 - 5 ธันวาคม 2562

สามารถติดต่าได้ที่ นายกฤชณัท พรหมเสหะ โทรศัพท์ 085-501-5995 และ นายธิติพงษ์ เผ่าฟู โทรศัพท์ 086-360-8899 หรือทาง website : http://umdc.tsu.ac.th

 

 

รายละเอียดต่างๆ >>>>>>>>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!!

Date: Friday, 4 October, 2019 - 10:15ข่าวประชาสัมพันธ์สาขาการจักการสาขาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสาขาการตลาดสาขาการบัญชีสาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจบุคลากร

มหาวิทยาลัยนครพนม รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ป.เอก, ป.โท, ป.ตรี

Fri, 04/10/2019 - 10:15

สถาบันนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยนครพนม เปิดรับนักศึกษา ทั้งระดับปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี ในสาขาต่างๆ ดังรายละเอียดแนบ

 

เอกสารต่างๆ >>>>>>>>>>> คลิ๊ก!!!!!

Date: Friday, 4 October, 2019 - 10:00ข่าวประชาสัมพันธ์สาขาการจักการสาขาการจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสาขาการตลาดสาขาการบัญชีสาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจนักศึกษาบุคลากร

Pages